ʻakaivi e tag: Fakaʻilonga ʻo e peseti ʻe Williams

Lahi Timeframes e fakaʻilonga ʻo e Williams download

ʻOku lahi ha ngaahi fakaʻilonga Timeframes Uiliami ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ʻasi ai ha timeframes kehekehe ʻi ha matapa sioʻata MT4 ʻe taha. ʻOku fakahaaʻi ʻe he peseti ʻe Timeframes Uiliami ʻa e fakamatala ki he M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. Te ke lava ʻo fokotuʻu ha ngaahi fakamatala mo ha popups ki ha ngaahi fakaʻilonga kehekehe Timeframes Uiliamisi.

Download ha fakaʻilonga Timeframes lahi ʻo e Williams: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Williams Percent Range Divergence Indicator Download

Williams Percent Range Divergence Indicator displays divergence in the chart. The parameters includes draw indicator trendlines, maʻu ha totongi trendlines, fakaʻasi mai e tokanga, display hidden divergence etc.

Download Williams Percent Range Divergence Indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala