ʻakaivi e tag: polokalama ke ʻeke ha kaihaʻa

Founga Hono Maʻu ʻo e Ngaahi Founga Lelei ki hono ʻEke

Ua: Maʻu ha polokalama pe tohi te ne akoʻi koe fekauʻaki mo ha ngaahi founga kehekehe ʻe ua. ʻOku lahi ha niʻihi ʻoku lava ke maʻu kapau te ke kumi pe kinautolu.
Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Ngaahi Tefitoʻi ʻeke | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | 5 Ngaahi fakamatala

Ko hono fakaʻaongaʻi ʻo e toe vakaiʻi ʻo e polokalama fakakomipiuta ke fili hoʻo polokalama fefakatauʻaki

ʻOku lelei hono toe vakaiʻi ʻo e polokalama fakakomipiuta ke maʻu ha fakamatala mei ai koeʻuhi ko e konga lahi ʻo e taimi, naʻe hiki ʻa e toe vakaiʻi ʻe ha taha kuo ne fakaʻaongaʻi ʻa e faʻahinga polokalama fakakomipiuta ko ia. ʻOku ʻi ai e taimi te ke maʻu ai ha toe vakaiʻi naʻe tohi ʻe ha taha kuo teʻeki ai ke ne ʻahiʻahiʻi ia kimuʻa, ka ko e ʻuhinga ia ʻoku hoko ai ko ha fakakaukau lelei ke ke lau ha meʻa lahi ange ʻi he taha ʻo e ngaahi polokalama fefakatauʻaki ʻoku toe vakaiʻi. Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Polokalama fakakomipiuta ki he Fefakatauʻaki | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , , | 4 Ngaahi fakamatala

Ko e saienisi ʻo e fefakatauʻaki ko ha Forex Trader

Kuo fakaʻau ke toe lelei ange ʻa e ngaahi fakaʻilonga fakaʻekonomika mo e ʻanalaiso fakatekinikale, mo ia foki, kae ʻoua kuo aʻu ki he maketi ʻo e ʻaho ni ʻoku siʻisiʻi ʻene meimei tatau ki he meʻa naʻe faʻa hoko.
Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Ko e ʻeke ki he Fefakatauʻaki ʻatamai | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , , , , , , | 2 Ngaahi fakamatala

Ngaahi founga fefakatauʻaki ke ʻave ki he ʻuluaki Timers

Fiemalie lolotonga hoʻo fefakatauʻaki. Neongo ko e fefakatauʻaki ko ha tokateu pe ia, ka ʻoku fuʻu mahuʻinga ke ʻoua naʻa fuʻu fakamātoato ʻa e faʻahinga fefakatauʻaki ko iá. ʻOku ʻikai ke ʻi ai ha polokalama fakakomipiuta pe meʻangaue ia te ne lava ʻo fakapapauʻi mai ha ngaahi ola maʻongoʻonga. Ko ia, mateuteu ke mole ha fanga kiʻi fakafetongi, koeʻuhí he ʻoku pau pē ia. ʻOku mahuʻinga ke fiefia ʻi he fonongá, tatau ai pe pe ko e ha e ola ʻoku ke maʻu. Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Ngaahi Tefitoʻi ʻeke | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , , , | Tuku mai ha fakamatala

ʻOku lelei hono fakaʻaongaʻi ʻo e polokalama fefakatauʻaki ki hoʻo forex fefakatauʻaki

ʻOku maʻu ʻa e polokalama ko e forex ʻi ha kofukofu kehekehe ʻe ua. Tatau ai pē pe ʻoku fakatefito ʻi he ʻInitanetí pe Desktop ha ngaahi kofukofu. Kapau ʻoku ke fie maʻu moʻoni ha kofukofu lelei kae fili ki he kofukofu ʻInitaneti koeʻuhi he ʻoku maʻu ia ʻi ha ngaahi lelei lahi ʻi he kofukofu desktop. Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Polokalama fakakomipiuta ki he Fefakatauʻaki | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | Tuku mai ha fakamatala

Trader ʻi he sati – Ngaahi meʻangaue ki hono fetongi ʻo e tohi lesoni ki he MT4

Ko e Trader ʻi he sati ko ha meʻangaue makehe ia ʻoku fakataumuʻa ki he tohi lesoni ko e fefakatauʻaki ʻi he MT4 kakaʻanga. Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Fakaʻilonga kuo totongi & Tokoni ʻi he polokalama komipiuta | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | Tuku mai ha fakamatala

Fanga kiʻi tokoni ʻe nima ke langa hoʻo founga fefakatauʻaki ʻaonga

Ko e fefakatauʻaki paʻanga ʻi he maketi ko ha pisinisi mamafa ia. Ko e fehalaaki lahi taha ʻoku fai ʻe ha tokolahi kau fetongi koloa ko ʻenau faʻa fakafalala lahi ki he ngaahi polokalama fakakomipiuta. Ki he langi ko hoʻo paʻanga hu mai, ʻoku totonu ke ke fakamoleki ha taimi ʻi hono fakatupulaki hoʻo founga ʻaonga pe ʻaʻau te ne lava ʻo ʻomi ha ngaahi koloa lahi ʻi hoʻo tokateu. Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Founga Fefakatauʻaki ʻi he ʻeke ha | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , , , , , , | Tuku mai ha fakamatala

Ko e ha ʻoku totonu ke ke ʻiloʻi koe kimuʻa pea ke toki fakafetongi ʻa e maketi ʻeke ʻo e ngaahi meʻa

Kuo pau ke ke teuteu ki he ngaahi meʻa ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki mo e kapakau ʻi hoʻo paʻanga fehufaki koeʻuhi he ʻoku taʻepau ʻaupito ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ke mole, neongo ʻe lava ke fakasiʻisiʻi hoʻo ngaahi mole ʻaki haʻo fakaʻaongaʻi ha polokalama fakakomipiuta lelei mo maʻu ha ngaahi tokoni lelei mei he ngaahi meʻa kuo aʻusia brokers. Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Ngaahi Tefitoʻi ʻeke | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , , | Tuku mai ha fakamatala