வகை காப்பகங்கள்: MT4 அந்நிய செலாவணி குறிகாட்டிகள், ஈ.ஏ.க்கள், ஸ்கிரிப்ட்ஸ்

Multiframe Candle Time Indicator Download

Multiframe Candle Time Indicator shows time left in M1, எம் 5, எம் 15, M30 and H1 in Metatrader chart.

Download Multiframe Candle Time Indicator: தொடர்ந்து படி

அனுப்புக MT4 அந்நிய செலாவணி குறிகாட்டிகள், ஈ.ஏ.க்கள், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் | குறித்துள்ளார் , | ஒரு கருத்தை இடுங்கள்

Close All Pending Positions Script Download

Close All Pending Positions Script close all pending Forex currency positions.

Download Close All Forex Pending Positions Script: தொடர்ந்து படி

அனுப்புக MT4 அந்நிய செலாவணி குறிகாட்டிகள், ஈ.ஏ.க்கள், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் | குறித்துள்ளார் , | ஒரு கருத்தை இடுங்கள்

Close All Open Positions Script Download

Close All Open Positions Script close all open Forex currency positions.

Download Close All Open Positions Script: தொடர்ந்து படி

அனுப்புக MT4 அந்நிய செலாவணி குறிகாட்டிகள், ஈ.ஏ.க்கள், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் | குறித்துள்ளார் , | ஒரு கருத்தை இடுங்கள்

Close All Forex Positions Scripts Download

Close All Forex Positions Scripts will close all pending or open positions.

Download Close All Forex Positions Scripts: தொடர்ந்து படி

அனுப்புக MT4 அந்நிய செலாவணி குறிகாட்டிகள், ஈ.ஏ.க்கள், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் | குறித்துள்ளார் , | ஒரு கருத்தை இடுங்கள்

அந்நிய செலாவணி வர்த்தக நாள் காட்டி பதிவிறக்கம்

அந்நிய செலாவணி வர்த்தக நாள் காட்டி திங்களன்று திட்டமிடுகிறது, செவ்வாய், புதன்கிழமை, வியாழக்கிழமை, எம் 1 அன்று வெள்ளிக்கிழமை, எம் 5, எம் 15, எம் 30, எச் 1 அந்நிய செலாவணி விளக்கப்படங்கள்.

அந்நிய செலாவணி வர்த்தக நாள் காட்டி பதிவிறக்கவும்: தொடர்ந்து படி

அனுப்புக MT4 அந்நிய செலாவணி குறிகாட்டிகள், ஈ.ஏ.க்கள், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் | குறித்துள்ளார் , | ஒரு கருத்தை இடுங்கள்

Moving Average Cloud Indicator Download

Moving Average Cloud Indicator draws a cloud between 2 moving average and displays different color after the 2 MA lines are cross.

Download Moving Average Cloud Indicator: தொடர்ந்து படி

அனுப்புக MT4 அந்நிய செலாவணி குறிகாட்டிகள், ஈ.ஏ.க்கள், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் | குறித்துள்ளார் , | 2 கருத்துரைகள்

MT4 Sessions Time Zones Indicator Download

MT4 Sessions Time Zones Indicator is designed to show what the hour (00 thru 23) is, underneath each price candle, in the central banks for each major currency shown (USD=New York session, CAD=Toronto session, GBP=London session, EUR=Berlin session, CHF=Bern session, … தொடர்ந்து படி

அனுப்புக MT4 அந்நிய செலாவணி குறிகாட்டிகள், ஈ.ஏ.க்கள், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் | குறித்துள்ளார் | ஒரு கருத்தை இடுங்கள்

MT4 Tools Box Indicator Download

MT4 Tools Box Indicator can draw and remove lines while also being able to set alerts. MT4 Tools Box Indicator can show the following information: crosshair, Account Name, Account Number, Account Currengy, ccount Equity, Account Leverage, Account Company, Account Server, … தொடர்ந்து படி

அனுப்புக MT4 அந்நிய செலாவணி குறிகாட்டிகள், ஈ.ஏ.க்கள், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் | குறித்துள்ளார் | ஒரு கருத்தை இடுங்கள்

MT4 TP SL Labels Indicator Download

MT4 TP SL Labels Indicator will plots current total takeprofit/stoploss value for current currency pair’s open and pending orders. அமைப்புகள்: stop loss label settings, take profit label settings, window location, 0= main window, >0=subwindows etc. Download MT4 TP SL Labelsதொடர்ந்து படி

அனுப்புக MT4 அந்நிய செலாவணி குறிகாட்டிகள், ஈ.ஏ.க்கள், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் | குறித்துள்ளார் | ஒரு கருத்தை இடுங்கள்

MT4 Forex Trades History Indicator Download

MT4 Forex Trades History Indicator takes the trades displayed in MT4’s Terminal and plots them on the Metatrader 4 விளக்கப்படம். அமைப்புகள்: C to display closed orders only, O to display open orders only, OC to show both open and closedதொடர்ந்து படி

அனுப்புக MT4 அந்நிய செலாவணி குறிகாட்டிகள், ஈ.ஏ.க்கள், ஸ்கிரிப்ட்ஸ் | குறித்துள்ளார் | ஒரு கருத்தை இடுங்கள்